1. Home

Intentieverklaring

Dit is enkel van toepassing in het kader van uitzendarbeid.

Bedoeling een arbeidsovereenkomst te sluiten voor hoofd- en of handuitzendarbeid

De ondertekende erkent, door het ondertekenen van onderhavig document, op de hoogte te zijn van het feit dat de arbeidsovereenkomsten die hem door de vennootschap zullen worden voorgesteld, arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid zijn, gesloten conform de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, alsook conform de collectieve arbeidsovereenkomsten die van toepassing zijn op dit type arbeidsbetrekking.  

Onderhavig document geldt voor de volledige duur van de arbeidsbetrekkingen tussen de vennootschap en de werknemer, zonder beperking in de tijd.

 

Welzijn van de uitzendkracht

De ondertekende verklaart om alle veiligheidsinstructies, die van toepassing zijn, strikt na te leven en het uitzendkantoor te informeren over onveilige situaties, handelingen, incidenten of ongevallen die bij de klant plaatsvindt. De uitzendkracht verbindt er zich eveneens toe melding te maken aan het uitzendkantoor van taken en risico‘s die niet overeenstemmen met de inhoud van de werkpostfiche.

 

Akkoord met het gebruik van elektronische contracten voor uitzendarbeid

Door het ondertekenen van dit document, verklaart de uitzendkracht zich akkoord met het gebruik van elektronische arbeidsovereenkomsten. De elektronische uitzendkrachtencontracten dienen naar het e-mailadres te worden gestuurd dat is gebruikt bij de registratie.

 

Bedrijfsvoorheffing

SD Worx Staffing Solutions zal standaard een bedrijfsvoorheffing van 25% toepassen. Wijzigingen worden enkel toegepast na schriftelijk akkoord van de uitzendkracht. Zonder tegenbericht verklaart de kandidaat-uitzendkracht zich hiermee akkoord.

Ondergetekende verklaart dat de eerder verstrekte persoonsgegevens correct zijn. Behoudens tegenbericht blijft men deze gegevens gebruiken.