1. Home

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website van SD Worx Professionals (www.sdworxprofessionals.nl) en van SD Worx Staffing Solutions (www.sdworx.jobs). Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. SD Worx Staffing Solutions kan de bepalingen van deze disclaimer steeds eenzijdig wijzigen.

Alle pagina’s, informatie, simulaties, documenten, links en andere verwijzingen (waaronder naar websites en andere informatie van derde partijen) en andere materialen die op of via deze website beschikbaar worden gesteld (“Informatie”), zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De Informatie is geen en is ook niet bedoeld als juridisch of ander professioneel advies met betrekking tot een specifiek geval of feitelijke omstandigheden. U mag niet handelen of nalaten te handelen op basis van de Informatie zonder eerst juridisch advies in te winnen bij een geautoriseerde, en indien nodig gecertificeerde, juridisch adviseur in de betreffende rechtsgebied(en).

De Informatie is mogelijk niet exhaustief en geeft niet noodzakelijkerwijs de meest recente stand van zaken op wetgevend vlak weer. SD Worx Staffing Solutions kan dan ook niet uitsluiten dat bepaalde Informatie verouderd, onvolledig of onjuist is. SD Worx Staffing Solutions heeft ook geen enkele verantwoordelijkheid over, of technische of veiligheidscontrole op, websites of andere informatie van derde partijen SD Worx Staffing Solutions is dan ook niet aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de raadpleging of het gebruik van de Informatie en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen. Elk gebruik van onze website en de Informatie is op eigen risico.

De website is in principe steeds raadpleegbaar behoudens periodes van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. SD Worx Staffing Solutions is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, etc.

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, interactieve toepassingen, … horen toe aan SD Worx Staffing Solutions en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van deze website, geheel of gedeeltelijk, onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van SD Worx Staffing Solutions is verboden. Inbreuken zullen burgerrechtelijk en strafrechtelijk vervolgd worden. SD Worx Staffing Solutions geeft u de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

SD Worx Staffing Solutions besteedt de nodige zorg aan de veilige toegang tot online diensten, toegankelijk voor klanten en geregistreerde gebruikers, door beveiligingssystemen te hanteren conform de technologische ontwikkelingen. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de identificatieprocedure die strikt persoonlijk is. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik van de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij de gebruiker.

SD Worx Staffing Solutions respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie: zie ons privacy policy. 

Deze disclaimer wordt beheerst door het Belgisch recht en is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen).